ENG.TÈCN.EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
Codi Nom Assignatura Tipus Crèdits T Crèdits P Cicle Curs Semestre Pla Departament
3105100314 PERIFÈRICS IOBLIGATÒRIA1,5312193DEPARTAMENT D'ELECTRÒNICA, INFORMÀTICA I AUTOMÀTICA


Curs Acadèmic: 2000/2001


Assignatura: Perifèrics I


Pre-requisits:

            Obligatoris:


Recomanats: electrònicaÀrea de coneixement:

Arquitectura i tecnologia de computadors


Coordinador:

Antoni Martorano


Professor:

Antoni Martorano


Objectius:

Els objectius a assolir en aquesta assignatura son posar en coneixement de l'alumne el funcionament dels diferents dispositius perifèrics d'entrada, sortida i l'emmagatzematge de dades i els seus interfícies associats amb el sistema informàtic.


Continguts:

1. INTRODUCCIÓ Y CONCEPTES GENERALS

1.1. Concepte de perifèric.
1.2. Classificació.
1.3. L'interfície.
1.4. Software associat
1.5. Connexió, BUS
1.6. Gestió d'entrada/sortida.


2. SENSORS I CONDICIONAMENT DEL SENYAL.
2.1. Contacte elèctric.
2.2. Dispositius sensibles a la presència.
2.3. Dispositius sensibles als camps magnètics.
2.4. Dispositius sensibles a la posició.
2.5. Dispositius sensibles a la velocitat.
2.6. Dispositius sensibles a l'acceleració.
2.7. Dispositius sensibles a la força.
2.8. Mesura de la distància.
2.9. Mesura de la pressió.
2.10. Mesura de la temperatura.
2.11. Dispositius sensibles a la llum i emissors de llum, Opto-electrònica.
2.12. Condicionament del senyal.


3. PERIFERICS D'ADQUISICIÓ DE DADES.
3.1. Teclats.
3.2. Lectors de targes de banda magnètica.
3.3. Targes intel·ligents.
3.4. Reconeixement òptic de caràcters.
3.5. Digitalitzador.
3.6. Sistemes de reconeixement de veu.
3.7. Altres dispositius.


4. PERIFERICS DE PRESENTACIÓ DE DADES.
4.1. Teclats.
4.2. Plotters.
4.3. Registradors.
4.4. Pantalles.
4.5. Pannells.
4.6. Sintetitzadors de veu.
4.7. Altres dispositius.


5. DISPOSITIUS D'EMMAGATZAMATGE.
5.1. Emmagatzematge en superfície magnètica, el medi.
5.2. Cintes magnètiques.
5.3. Discs durs.
5.4. Discs flexibles

5.5. Emmagatzematge en suport òptic
5.6. Emmagatzematge en altres medis.


6. SISTEMES INDUSTRIALS D'IDENTIFICACIÓ.
6.1. Lectors de codis de barra.
6.2. Sistemes d'informació multimedia.
6.3. Sistemes de Lectura/escriptura per contacte.
6.4. Visió per ordinador

6.5. Accés a distància mòduls TX/RX

Activitats:


Classes de teoria:

1 hora setmanal

Classes de problemes:
1 hora setmanal

Pràctiques

1 hora setmanal o bé 2 hores cada dues setmanes al laboratoriTreballs pràctics:

Les classes pràctiques consisteixen en la realització d'un conjunt d'interficies per a diversos perifèrics, realitzats a través d'un dispositiu d'entrada/sortida incorporat a l'ordinador de pràctiques.
L'alumne entrega una memòria en disc, amb tot el treball pràctic realitzat durant el curs, indicant com ha realitzat cada pràctica i com ha superat les diverses dificultats. L'entrega d'aquesta memòria es obligatòria.Avaluació:

Nota Final=0.9*Nota Exament Final + 0.1*Nota Pràctiques
Aquesta ponderació es farà sempre i quan s'obtingui una nota superior o igual a 5 tant de Pràctiques com de Teoria (s'han d'aprovar les dues parts per separat).
Nota Examen final: serà la obtinguda a l'examen escrit que es realitzarà a la data indicada al calendari d'examens de l'EPS fet públic en el seu dia.
Nota de Pràctiques: Les pràctiques seran d'assistència obligatòria. Una vegada realitzades totes les pràctiques l'alumne entregarà un informe que s'utilitzarà per avaluar les pràctiques, caldrà entregar l'informe 3 dies abans de l'examen final.
Bibliografia:

Microprocessors and interfacing.
Douglas V. Hall.
Mc.Graw Hill.

Sistemas CAM/CAD/CAE.
Marcombo.

Magnetic Recording Handbook.
C. Denis Mee, Eric D. Daniel.
Mc. Graw Hill.


Última modificació: 5/07/99
Pàgina principal: eps.udg.es