ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL,ESP.ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Codi Nom Assignatura Tipus Crèdits T Crèdits P Cicle Curs Semestre Pla Departament
3105100215 INFORMÀTICA INDUSTRIALTRONCAL5412294DEPARTAMENT D'ELECTRÒNICA, INFORMÀTICA I AUTOMÀTICA


Curs Acadèmic: 2000/2001


Assignatura: Informàtica industrial


Pre-requisits:

      Obligatoris:


Recomanats: Introducció als Computadors, Electrònica digital i Introducció a la Informàtica

Àrea de coneixement:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors


Coordinador:

Antoni Martorano Gomis


Professor:

Antoni Martorano Gomis


Objectius:

Introducció al microprocessadors, microcontroladors i la seva aplicació a la indústria.


Continguts:

TEORIA

1. Introducció i conceptes bàsics.

1.1. Codis binaris, hexadecimal, representació numèrica.
1.2. Portes lògiques, biestables, monoestables…
1.3. Buffers, latch, multiplexors, demultiplexors…
1.4. SSI, MSI, LSI, VLSI, PLD
1.5. Memòria RAM, ROM, estàtica, dinàmica, eeprom…
1.6. Convertidors A/D, D/A
1.7. El codi ASCII


2. El microprocessador
2.1. Introducció
2.2. Estructura interna
2.3. Arquitectures i tecnologies
2.4. Bus de dades, adreces i control.
2.5. Instruccions, llenguatge asemblador
2.6. Els registres, comptador de programa, stack pointer…
2.7. ALU, timers…
2.8. Tipus d'instruccions
2.9. Modes d'adreçament.
2.10. Interrupcions i DMA.
2.11. Programació, diagrames de fluxe
2.12. Emulació i simulació


3. Estructura d'un sistema microprocessat
3.1. Referències històriques
3.2. Microprocessadors de 4, 8, 16… bits.
3.3. Bus, memòria, I/O…
3.4. Distribució i mapes dels elements
3.5. Proteccions
3.6. Processos en paral·lel


4. Els elements de disseny de sistemes
4.1. Sistemes de desenvolupament
4.2. Gravadors de memòria i altres dispositius
4.3. Elaboració de prototips
4.4. Dispositius perifèrics
4.5. Aïllament elèctric, optoacobladors
4.6. Entrades i sortides analògiques
4.7. Sistemes operatius


PRÀCTIQUES

1. El microcontrolador 8051
1.1. Introducció
1.2. Estructura interna
1.3. Mapes de memòria
1.4. Modes d'adreçament
1.5. Joc d'instruccions
1.6. Els ports I/O, comptadors i interrupcions (SFR)
1.7. El port sèrie


2. Introducció a la programació del 8051Activitats:


Classes de teoria i problemes

4 hores setmanals

Pràctiques

2 hores setmanalsTreballs pràctics:


1. Presa de contacte amb les eines de treball, assemblador i simulador
2. Funcionament del mecanisme de crida d'una subrutina l'emulador
3. Control del temps, el timer i la sortida.
4. Control del hardware, dispositius d'entrada i de sortida
5. Comunicacions, porta sèrie
6. Manejament de la memòria

Avaluació:

Nota Final=0.9*Nota Exament Final + 0.1*Nota Pràctiques
Aquesta ponderació es farà sempre i quan s'obtingui una nota superior o igual a 5 tant de Pràctiques com de Teoria (s'han d'aprovar les dues parts per separat).
Nota Examen final: serà la obtinguda a l'examen escrit que es realitzarà a la data indicada al calendari d'examens de l'EPS fet públic en el seu dia.
Nota de Pràctiques: Les pràctiques seran d'assistència obligatòria. Una vegada realitzades totes les pràctiques l'alumne entregarà un informe que s'utilitzarà per avaluar les pràctiques, caldrà entregar l'informe 3 dies abans de l'examen final.
Bibliografia:

Bibliografia bàsica a utilitzar durant el curs.
John P. HAYES Diseño de sistemeas digitales y microprocesador. Edit. Mc Grw Hill, 1986.
J. Mª. ANGULO. Microprocesadores y microcontroladores 8085, MCS-51 y ST-6. Edit. Paraninfo, 1993.
José Adolfo GONZÁLEZ VÁZQUEZ. Introducción a los microcontroladores. Edit. Mc Graw Hill, 1992
Javier MARTÍNEZ PÉREZ, Mariano BARRÓN RUIZ. Prácticas de microcontroladores. De 8 bits. Edit: Mc Graw Hill, 1993.


Última modificació: 05/07/99
Pàgina principal: eps.udg.es